Clubreglement

INSCHRIJVING & INSCHRIJVINGSGELD

 • Deelname aan de trainingen en lessen van We Gym Together is enkel toegelaten na inschrijving bij de club. De inschrijving is pas definitief als het lidgeld betaald is. Uitzondering hierop zijn de proeflessen. Door middel van proeflessen kan een (aspirant-) lid in een aaneensluitende periode van 7 dagen deelnemen aan verschillende lessen alvorens zich in te schrijven en het lidgeld te betalen. Om te mogen deelnemen aan de daaropvolgend lessen dient het lid zich in te schrijven. (online inschrijving is onmiddellijk actief)
 • Lidgeld wordt onder geen enkele vorm terugbetaald als het lid zelf beslist om te stoppen. In de uitzonderlijke situatie waarbij de club beslist om een activiteit of lessenreeks te stoppen, zal de club overgaan tot een (gedeeltelijke) terugbetaling van het lidgeld. Deze terugbetaling geldt niet als de club de lessen moet stoppen in geval van overmacht.

GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE VAN DE GYMFED

 • Net als alle clubs aangesloten bij de GYMFED, volgt We Gym Together het beleidsdocument Veiligheid, Gezondheid en Welbevinden van de GYMFED voor trainers, coaches en clubs.
 • Meer informatie rond de gedrags- en ethische code is terug te vinden op volgende pagina van de gymfed: link
 • Het beleidsdocument kan ook hier geraadpleegd worden.

KLEDIJ

 • De turnzaal en toestellen mogen enkel betreden worden, met gepast sportschoeisel (specifieke turnpantoffels, propere sokken of blootsvoets.)
 • De gebruikers van de turnzaal dienen een kledij te dragen die zindelijk en in overeenstemming is met de beoefende sport. Turnen in ontbloot bovenlijf is verboden.
 • Om veiligheidsredenen en om beschadiging van het materiaal te vermijden, is het dragen van juwelen en uurwerken verboden in de trainingsruimte voor de gymnasten.
 • Omkleden gebeurt verplicht in de kleedkamers. Uitzondering hierop vormen de kleuters die zich kunnen omkleden in de voorzien zone in de turnzaal.

MATERIAAL EN TOESTELLEN

 • De gymnasten en hun trainers zullen alle sportmaterieel en toestellen gebruiken volgens de regels van de turndiscipline en op de wijze waarvoor deze geconcipieerd zijn.
 • Beschadiging aan de zaal of aan de toestellen door ondeskundig gebruik zal ten laste gelegd worden van de schuldige gebruiker(s) en/ of de verantwoordelijken.
 • Het gebruik van persoonlijk materieel (riempjes, koorden, plankjes,…) kan, maar deze spullen mogen niet achterblijven in de turnzaal

ORDE EN NETHEID

 • Roken is absoluut verboden.
 • Papier en ander afval moeten in de daartoe voorziene vuilnisbakken worden gedeponeerd.
 • De richtlijnen van de zaalverantwoordelijke moeten te allen tijde worden opgevolgd.
 • De turnsporthal, kleedkamers, stortbaden en toiletten moeten zuiver en hygiënisch gehouden worden.
 • ln de turnhal is eten, snoep, frisdrank,… niet toegestaan. Enkel water in, afsluitbare niet-breekbare drinkbussen of -flessen is toegelaten.
 • Alle dranken en eten moet geplaatst worden op de tafels aan de ingang van de turnzaal en mogen niet meegenomen worden tot bij de toestellen of op de vloer.
 • Het is raadzaam voor de gebruikers zo weinig mogelijk achter te laten in de kleedkamers. Elke gebruiker mag maximaal 1 gesloten sporttas meenemen in de turnsporthal.

VERANTWOORDELIJKHEDEN

 • De train(st)ers blijven in de sportzaal tot alle kinderen zijn opgehaald door de ouders. Als ouders te lang op zich laten wachten kunnen deze gebeld worden. De telefoonnummers staan op de ledenlijst die per groep wordt verdeeld onder de train(st)ers.
 • De ouders brengen de kinderen tot aan de deur van de sportzaal/sporthal, waar ze er zich van vergewissen dat de train(st)er aanwezig is.
 • Na de training komen de ouders de kinderen afhalen aan de deur van de sportzaal/sporthal. Bij onverwacht laattijdig afhalen moeten de ouders, voor zover dat mogelijk is, de train(st)er verwittigen.
 • Contactgegevens van de trainers zijn terug te vinden op de website.

VERZEKERING & WAT TE DOEN BIJ ONGEVAL

We Gym Together is verzekerd voor zijn leden via de Gymfed voor alle activiteiten en voor de verplaatsingen van en naar die activiteiten.

De verzekering geldt voor alle leden die hun lidgeld betaald hebben en dus bij Gymfed bekend zijn. Bij ongeval betaalt de verzekering het verschil tussen de werkelijke geneeskundige kosten en hetgeen de Mutualiteit terugbetaalde, maar alleen voor kosten die erkend worden door het RIZIV.

U kan de volledige polis nalezen op de website van de gymfed

Wat te doen bij een ongeval

 1. Verwittig de club van het ongeval (via trainer of rechtstreeks aan secretariaat of voorzitter)
 2. Vul het aangifteformulier volledig in, laat het medisch attest door de behandelende arts invullen en bezorg beide aan het secretariaat.
 3. De Gymfed handelt het dossier af rechtstreeks met het slachtoffer
 4. Vooraleer je opnieuw begint te turnen, vergeet niet het genezingsattest te laten invullen en door te sturen naar de Gymfed.