Privacyverklaring

Privacyverklaring


1. Algemeen
We Gym Together vzw hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.
Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe We Gym Together vzw met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en We Gym Together vzw gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens.
Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:
Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.
Door de aansluiting als lid bij  We Gym Together vzw geef je de formele toestemming aan We Gym Together vzw om jouw gegevens (omschreven in punt 3) te verwerken. 
We Gym Together vzw is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:
info@wgto.be

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?
We Gym Together vzw verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten, opleidingen & wedstrijden georganiseerd door of met medewerking van We Gym Together vzw en Gymnastiekfederatie Vlaanderen vzw (uitvoering van de overeenkomst)
Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen 
Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid
Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen 
Vrijwilligerswerk in het kader van evenementen of het faciliteren van de werking van We Gym Together vzw.

3. Welke gegevens worden verwerkt?
Op basis van de hierboven vermeldde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

  • Identificatiegegevens:
    • Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer, gender
    • Huisarts
    • Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • (Sporttechnische) diploma’s
  • Noodzakelijke medische gegevens in het kader van de beoefende sport. 

4. Wie verwerkt de gegevens?
De gegevens worden verwerkt door volgende organisaties
We Gym Together vzw
Gymfed (in het kader van inschrijvingen wedstrijden of cursussen, verzekering)

5. Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan We Gym Together vzw verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.
Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:
Ethias: Verwerking ongevalsdossiers
Sport Vlaanderen: Het bekomen van subsidies
BOIC: indien het betrokken jurylid, gymnast of coach ge(pre)selecteerd is door het BOIC voor een activiteit georganiseerd door het BOIC
De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek. 

6. Minderjarigen
We Gym Together vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de aansluiting van een minderjarig lid bij We Gym Together geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming aan We Gym Together vzw om bovenvermelde gegevens te verwerken. 

7. Bewaartermijn
We Gym Together vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

8. Beveiliging van de gegevens
Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:
Alle personen die namens We Gym Together vzw kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.
Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.
De medewerkers van We Gym Together vzw zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

9. Uw rechten omtrent uw gegevens
U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die We Gym Together vzw heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende seizoen kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het seizoen. 
Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door We Gym Together of een van haar medewerkers. 

10. Beeldmateriaal
We Gym Together vzw maakt tijdens haar activiteiten, opleidingen en wedstrijden foto’s en video-opnames van de deelnemers en aanwezigen. Dit beeldmateriaal wordt gebruikt in de volledige offline- en online-communicatie van We Gym Together. We Gym Together vzw geeft de desbetreffende fotograaf de toestemming om de gemaakte foto’s eveneens te publiceren via zijn/haar communicatiekanalen. Door in te schrijven voor/deel te nemen aan/aanwezig te zijn op onze activiteiten, opleidingen en wedstrijden geeft u We Gym Together vzw toestemming om dit beeldmateriaal te maken en te publiceren. Indien je uitgesloten wenst te worden van deze foto’s/video’s, gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen.

11. Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met We Gym Together vzw

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Startpagina burger | Gegevensbeschermingsautoriteit